اشعار

منم قرآن، منم قرآن،منم پیام جاویدان               منم سرچشمه ی ایمان،منم برنامه ی انسان 

 سرود عشق و امیدم،فروغ پاک توحیدم             زدودم تیرگیها را به هر قلبی که تابیدم 

بیا یکدم تماشا کن،گلستان محمد را                نگر در آیه های من جمال آل احمد را 

منم قرآن،منم قرآن،منم پیغام جاویدان              منم سرچشمه ایمان،منم برنامه انسان 

سرود عشق و امیدم،فروغ پاک توحیدم             زدودم تیرگیها را به هر قلبی که تابیدم 

منم قرآن،بهار خرم گلهای تابنده                      منم سرچشمه فیاض بی پایان فزاینده 

منم قرآن، منم قرآن،منم پیام جاویدان              منم سرچشمه ی ایمان،منم برنامه ی انسان 

بیا یکدم تماشا کن،گلستان محمد را               نگر در آیه های من جمال آل احمد را  

منم قرآن،کتاب عشق و عقل و دانش و تقوا      به حکم آیت عدلم ستمگر را کنم رسوا 

منم قرآن، منم قرآن،منم پیام جاویدان              منم سرچشمه ی ایمان،منم برنامه ی انسان  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

باتو گر خواهی سخن گوید خدا،قرآن بخوان                تاشود روح تو با حق آشنا،قرآن بخوان  

(تل القرآن ترتیلا)ندای رحمت است                          می دهد قرآن به جان و دل صفا،قرآن بخوان 

ای بشیر،یاد خدا،آرامش دل می دهد                        دردمندان را بود قرآن دوا،قرآن بخوان 

گفت پیغمبر که بی دین است،هرکس بی حیاست      تا شود روح تو پابند حیا،قرآن بخوان 

دامها گسترده شیطان،در مسیر عمر تو                     تا که ایمن باشی از این دامها،قرآن بخوان 

ای که روحت سخت پایبند دنیا شده                         می کند قرآن تو را از غم رها، قرآن بخوان  

عترت احمد ز قرآنش نمی گردد جدا                          تا بیابی معنی این نکته را،قرآن بخوان 

هست قرآن صامت و قرآن ناطق عترت است               تا ندانی این دو را از هم جدا،قرآن بخوان 

نسخه قرآن به دستورالعمل دارد نیاز                         تا که بشناسی طبیبت را دلا،قرآن بخوان 

وادی طور است این قرآن و میعاد حضور                     با تو گر خواهی سخن گوید خدا،قرآن بخوان 

می برد خسران ز قرآن،هرکه دشمن باعلی است      مومنینش را بود قرآن شفا،قرآن بخوان 

با زبان حال،زینب گفت با راس حسین                     خصم خواند خارجی ما را اخی،قرآن بخوان 

چون بود قرآن(حسان)برنامه عمر بشر                      تا که توفیق یابی بیا،قرآن بخوان 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | تهیه و طراحی : مهدی شعبان | :